SHOTOKAN  KARATEDO  INTERNATIONAL - ITALIA

 
Karate ni sente nashi Mascotte S.K.I.-I.Logo S.K.I.-I. Kara Te Do
 
Welcome Benvenuto